Köpvillkor och säkerhet

Dessa villkor gäller för C & G Shop in Scandinavia AB (nedan kallat Shop in Scandinavia) och produkter som säljs genom företagets e-handelsplats www.shopinlapland.com

1. Företagsuppgifter
Juridiskt namn: C & G Shop in Scandinavia AB
Organisationsnummer: 559083-8933
Adress: c/o Gunilla Burman, Citronvägen 13, 961 48 Boden

2. Kontaktinformation
Kundtjänst öppet vardagar 11-17. Telefon 070-6905809 (butik), 070-333 58 09 (Gunilla Burman, VD)
E-post: gunilla@shopinlapland.com

3. Tillgänglighet och responstid
Frågor gällande ångerrätt, reklamationer, garantier samt köp och beställning besvaras av vår kundtjänst senast 48 timmar från att förfrågningen mottagits. Om frågan inte kan besvaras inom 48 timmar meddelar vi dig som konsument orsaken till fördröjningen samt när frågan kommer att besvaras.

4. Köpvillkor
Betalsätt inom Sverige: Klarna Check Out
Betalsätt utanför Sverige: Paypal

Köpvillkor vid fakturaköp enligt Klarna

Leveranssätt
Tennarmband och liknande produkter skickas med posten, övriga produkter skickas med DHL enligt nedan. Till privatpersoner skickas godset till DHL´s utlämningsställe i närheten av bostaden. Till företag levereras godset direkt till företaget. Leverans av beställda varor/konstverk sker inom det antal dagar/veckor som står angivet vid respektive produkt. Leveranstiden är olika beroende på vart godset skall skickas. Vid köp från flera olika kreatörer och då inte varan finns i lager kommer leveranser från respektive kreatör, totalkostnaden är dock densamma. Leveranserna kan vid dessa tillfällen ta olika lång tid.

Outlösta paket
Hämtas inte ett paket ut från DHL´s utlämningsställe debiteras fraktkostnaden samt en administrativ avgift på 250 kr. Att inte lösa ut försändelsen är alltså inte ett sätt att utnyttja ångerrätt.

5. Följa rekommendationer
Shop in Scandinavia förbinder sig att följa de allmänna rekommendationer som konsumentmyndigheten i respektive land i Norden utfärdar (Konsumentverket i Sverige). http://www.konsumentverket.se/Tema_ehandel
Shop in Scandinavia förbinder sig också att följa de utslag i specifika kundärenden som utfärdats av opartiska myndigheter i respektive land (Allmänna reklamationsnämnden i Sverige). http://www.arn.se/

6. Försäljning till minderåriga
Shop in Scandinavia säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

7. Produktens egenskaper
Shop in Scandinavia informerar konsumenten om produkternas egenskaper. Produktens egenskaper och pris är tydligt beskrivna och finns tillgängliga innan det att köpet slutförts på webbplatsen. Det framgår också tydligt i de fall varan inte kan användas i något land som Shop in Scandinavia har för avsikt att sälja till.

8. Prisinformation
Priset visas inklusive alla kostnader och avgifter som direkt kan hänföras till produkten. Kostnader som inte kan hänföras till den enskilda produkten räknas inte in i priset per produkt (t ex frakt). Produktpriset är för Shop in Scandinavia bindande, såvida inte konsumenten insåg eller borde ha insett att prisuppgiften var orimlig eller felaktig.

9. Total kostnad
Eventuella extra kostnader utöver varans pris såsom t ex frakt eller betalavgifter framgår. Före avslutat köp framgår totalpriset. Totalpriset inkluderar alla fraktkostnader, betalavgifter och andra kostnader som inte direkt kan hänföras till produkten.

10. Leveranstid
Vid köptillfället informeras konsumenten om förväntad leveranstid för varje produkt från det att beställningen gjorts. I de fall då Shop in Scandinavia inte kan leverera det som beställts inom förväntad leveranstid informerar Shop in Scandinavia omgående konsumenten om ny leveranstid, samt klargör anledningen till förseningen. Om inte annat avtalas skall leverans av produkten ske senast inom 30 dagar efter beställningen. Om Shop in Scandinavia inte levererar varan i tid har konsumenten rätt enligt den svenska konsumentköpslagen att;

 • Häva köpet
 • Hålla fast vid köpet och kräva att Shop in Scandinavia fullgör köpet. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att Shop in Scandinavia inte behöver fullfölja affären
 • Häva köpet om dröjsmålskostnaden är av väsentlig betydelse för konsumenten
 • Hålla inne en del av betalningen
 • Kräva skadestånd från Shop in Scandinavia för kostnader som orsakats av dröjsmålet, såvida Shop in Scandinavia inte kan visa att dröjsmålet låg utanför deras kontroll.

11. Ångerrätt
Shop in Scandinavia följer vid försäljning till privatpersoner de regler för ångerrätt och återbetalning som gäller i Sverige (om inget annat avtalats):

Ångerrätten för konsumenten är 14 dagar för samtliga nordiska länder och räknas från den senaste av följande tidpunkter:

 • den dag då konsumenten tar emot produkten
 • den dag då konsumenten får meddelande om att ett avtal om en löpande tjänsteleverans ingåtts

Shop in Scandinavia informerar alltid konsumenten om ångerrätten
Konsumenten har rätt att själv välja kontaktväg för meddelande om att denne ångrar köpet.

Ångerrätten gäller inte

 • Vid avtal om kundspecifikt anpassade produkter och livsmedel
 • Då produkten på grund av beskaffenhet inte kan återlämnas
 • Om förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avser även teknisk plombering

12. Återbetalning
Om köpet hävs innan den dag då ångerfristen utgått har konsumenten rätt att återfå hela beloppet för köpet av produkten.

 • Återbetalningen gäller samtliga tjänster och kostnader som konsumenten avtalat om i anslutning till köpet (gäller ej returkostnaden)
 • Återbetalning sker senast 30 dagar efter att Shop in Scandinavia mottagit produkten i retur.
 • Returkostnad till följd av ångerrätten (frakt och övriga avgifter t ex tull för att skicka tillbaka varan till Shop in Scandinavia skall betalas av konsumenten.

13. Reklamation/Fel på varan
Shop in Scandinavia följer Svenska regler gällande reklamationer vilket innebär 3 års reklamationsrätt.

 • Konsumenten har rätt att häva köpet av en produkt om produktens egenskaper ej överensstämmer med det som avtalats.

14. Transportskada

Konsumenten skall ej krävas att stå för kostnader som orsakats av transportskador när det är Shop in Scandinavia som skickat produkten.

 • Om konsumenten skall returnera en produkt skall Shop in Scandinavia vid behov informera om hur produkten skall förpackas.
 • Om konsumenten helt uppenbart låtit bli att följa anvisningar eller paketerat produkterna på ett felaktigt sätt, är det möjligt för Shop in Scandinavia att kräva ersättning.
 • Vid bristfällig emballering kan inte den som skickar produkten kräva ersättning vid transportskada.

Transportskadade produkter skall reklameras senast 5 dagar efter leverans av den part som mottagit produkten och meddela den andra parten i de fall ersättning kräves.

15. Returkostnader

 • Konsumenten skall betala eventuella returkostnader i de fall konsumenten utnyttjar ångerrätten
 • Shop in Scandinavia skall betala eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt

16. Elektronisk marknadsföring
All marknadsföring riktad mot konsumenter utformas på ett tydligt och begripligt sätt och är inte bristfällig eller vilseledande.

För att skicka elektronisk marknadsföring (e-post) till konsument krävs ett aktivt samtycke på förhand, innan Shop in Scandinavia skickar reklam.

Konsumentens samtycke skall vara aktivt, frivilligt, uttryckligt och informerat:

 • Samtycket skall vara aktivt utfört av konsumenten och kan inte bindas genom passivitet, t ex genom att godkännanderutan är ifylld på förhand.
 • Shop in Scandinavia använder e-post för marknadsföringen som berör de produkter vi har i våra butiker samt de aktiviteter vi utför i vår fysiska butik.
 • Shop in Scandinavia uppmanar eller belönar inte konsumenterna för att vidarebefordra reklam eller ”tipsa” andra konsumenter om Shop in Scandinavia verksamhet.

Våra E-postmeddelanden kan identifieras som marknadsföring redan innan konsumenten öppnat meddelandet.

All form av elektronisk reklam innehåller en lättförståelig vägledning om hur konsumenten på ett enkelt sätt och kostnadsfritt motsätter sig framtida reklam. Konsumenten får en bekräftelse om t ex avregistrering av nyhetsbrev genomförts.

All marknadsföring utformas och presenteras på ett sätt som gör att det tydligt framgår för konsumenten att det är marknadsföring.

Om en specifik kampanj bara gäller under en begränsad tid framgår detta tydligt.

Innehavaren av Shop in Scandinavia är som utgångspunkt ansvarig för marknadsföringen på Shop in Scandinavia webbplats.

17. Överföring av personuppgifter
Shop in Scandinavia hanterar överföring av personuppgifter på ett sådant sätt att det för utomstående är omöjligt eller högst osannolikt att ta del av den.

18. Hantering av personuppgifter
Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av.

 • I Sverige följer vi Personuppgiftslagen (PUL) som i korthet fungerar enligt följande: Personuppgiftslagen har till syfte att skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.
  Med personuppgift avses ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.
 • Shop in Scandinavia lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande.